Regulamin Programów Partnerskich

 

§ 1 Definicje podstawowe


Organizator – Sooye Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście – pod numerem 0000735303, legitymująca się NIP: 0000735303.
Program – Program Partnerski Suski.com.pl
Partner – podmiot biorący udział w Programie bez względu na jego status, formę organizacyjną czy fakt prowadzenia działalności gospodarczej.
Nowy Klient – podmiot, który w momencie przekazania polecenia nie podpisał jeszcze żadnej umowy z Organizatorem.
Produkty – Produkty oraz usługi oferowane przez Organizatora, usługi prowadzenia księgowości, usługi audytu księgowego, usługi związane z pisaniem biznesplanów oraz wniosków unijnych oraz wykonywaniem sprawozdań finansowych.
Skuteczne polecenie – polecenie uznaje się za skuteczne w momencie podpisania umowy między Organizatorem a Nowym Klientem w wyniku działań podjętych przez Partnera, o ile sprzedaż Produktu wymaga podpisania odrębnej umowy oraz zapłaty wymaganego przez Nowego Klienta wynagrodzenia. W przypadku polecania usług rekrutacyjnych skutecznym poleceniem jest zawarcie umowy z kandydatem i przepracowanie przez niego min. 3 miesięcy.

 

§ 2 Cel i uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Celem Programu jest wspomaganie przez Partnerów sprzedaży Produktów, udostępnianych przez Organizatora.
 2. W Programie mogą uczestniczyć osoby wskazane w §1 ust. 2 Regulaminu.
 3. Przystąpienie do Programu jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez złożenie Organizatorowi woli przystąpienia za pośrednictwem akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Współpraca Organizatora i Partnera jest bezterminowa. Zarówno Organizator, jak i Partner mogą zrezygnować ze współpracy, składając oświadczenie drugiej stronie. Rozwiązanie współpracy następuje z upływem 7-dniowego okresu wypowiedzenia współpracy.
 5. Przystępując do Programu, Partner oświadcza, iż zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Programie zgodnie z przepisami powszechnie wiążącymi, w tym: ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2019.1781 t.j.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 6. Informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane osobom trzecim.
 7. Organizator ma prawo do wykluczenia Partnera z Programu i jednostronnego rozwiązania współpracy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner naruszy Regulamin lub gdy działanie Partnera naruszy interes Organizatora, lub jego klientów.
 8. Partner będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oświadcza, że jego działalności polecająca usługi Organizatora ma charakter marginalny i świadczona jest przy okazji korzystania z narzędzi internetowych.

 

§ 3 Zasady ustalania prowizji

 1. Za Skuteczne polecenie oferty produktu/usługi Partnerowi przysługuje wynagrodzenie w postaci prowizji.
 2. W wypadku, gdyby Produkty Organizatora zostały polecone Nowemu Klientowi przez więcej niż jednego Partnera, za Skuteczne polecenie uznaje się to dokonane najpóźniej; Organizator ustali z Nowym Klientem chwilę najpóźniejszego polecenia. W razie, gdyby nie było możliwe ustalenie najwcześniejszego polecenia, wynagrodzenie z tytułu Skutecznego polecenia otrzymuje każdy z polecających w danym przypadku Partnerów w częściach równych.
 3. Prowizja przysługuje jedynie wtedy, gdy Nowy Klient zawrze z Organizatorem Umowę na zakup kompletnego produktu/kompletnej usługi i opłaci ją w całości. W przypadku programów rekrutacyjnych prowizja przysługuje w przypadku zatrudnienia kandydata i przepracowaniu przez niego 1 pełnego miesiąca kalendarzowego.
 4. Wysokość prowizji za Skuteczne polecenie usług jest widoczna przy każdym produkcie/ usłudze w Menu Marketera na stronie www.suski.com.pl w polu “Prow”. Dodatkowo opisy programów widoczne są w menu “Blog”.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian stawek prowizji. Zmiany nie mogą dotyczyć transakcji już zawartych.
 6. Partnerowi przysługuje prawo do przeniesienia części lub całości należnej prowizji na Nowego Klienta. W takim przypadku wynagrodzenie należne Organizatorowi od Nowego Klienta za świadczone usługi pomniejsza się odpowiednio o wartość prowizji, z jakiej zrezygnował Partner. Partnerowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prowizji na inne niż Nowy Klient osoby trzecie.
 7. Udostępnianie treści osadzonych bezpośrednio w witrynie Suski.com.pl nie powoduje naliczenia prowizji.
 8. Kopiowanie treści dostępnych w “Menu Rekrutera” bez zalogowania się na portal Suski.com.pl nie powoduje naliczenia prowizji, gdyż link nie będzie spersonalizowany i nie spowoduje powiązania Klienta z Partnerem.

 

§ 4 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Partnera:

 1. jest płatne na podstawie wystawionej przez Partnera faktury VAT na kwotę prowizji powiększonej o należny podatek VAT, wówczas Organizator przekaże Partnerowi informacje dotyczącą wysokości prowizji lub
 2. jest płatne na podstawie niniejszego regulaminu stanowiącego umowę cywilnoprawną, gdy Partner jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wówczas kwota prowizji stanowi kwotę brutto, od kwoty prowizji odliczone zostaną obowiązkowe należności publiczno-prawne lub
 3. w przypadku gdy Partnerem jest podmiot, na którego rzecz Organizator świadczy usługi, wynagrodzenie jest rozliczone w ramach faktur wystawionych przez Organizatora za bieżące świadczenie usług oraz zostaje obniżone odpowiednio o wartość naliczonej prowizji,
 4. Wypłata wynagrodzenia następuje w sposób wskazany w §3 ust. 3, każdorazowo w terminie do 7 dni od otrzymania przez Organizatora wynagrodzenia za świadczoną usługę od Nowego Klienta lub w przypadku programów rekrutacyjnych do 7 dni od przepracowania 1 pełnego miesiąca kalendarzowego.


5 § Obowiązki Partnera

 1. Partner loguje się na portal Suski.com.pl podanym loginem i hasłem.
 2. Partner wchodzi w “Menu Rekrutera” i zapoznaje się z treściami.
 3. Partner kopiuje treści wraz z linkiem do formularzy zakupowych/rekrutacyjnych i poleca je znajomym, udostępnia w portalach społecznościowych, publikuje na blogach, forach itp.
 4. Partner nie ma umocowania do:
  1. Zawierania czy rozwiązywania umów w imieniu Organizatora,
  2. Zmieniania treści oferty w sposób znaczny, dezinformujący potencjalnego Klienta. Wskazana jest edycja i zmiana treści, lecz bez rażącego zmieniania znaczenia treści.
  3. Przyjmowania w imieniu Organizatora zapłaty wynagrodzenia należnego od Nowego Klienta. W razie otrzymania takiego wynagrodzenia Partner jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie oraz przekazania mu świadczenia w całości,
  4. odbierania w imieniu Organizatora zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą Organizator zawarł z Nowym Klientem – w razie wątpliwości Partner zobowiązany jest informować Nowego Klienta o braku umocowań, o których mowa powyżej.
 5. Partner zobowiązany jest w szczególności przekazywać wszelkie informacje mające znaczenie dla Organizatora oraz przestrzegać jego wskazówek uzasadnionych w danych okolicznościach, a także podejmować, w zakresie prowadzonych spraw, czynności potrzebne do ochrony praw Organizatora.
 6. W razie gdy Partner korzysta przy polecaniu Produktów z pomocy innych osób, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia tych innych osób z tytułu wykonanych poleceń.
 7. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązanie.
 8. Partnerowi nie przysługuje zwrot wydatków związanych z wykonaniem działań w związku z uczestnictwem w Programie.
 9. Partner wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora:
  1. newslettera,
  2. innych informacji związanych z działalnością Organizatora, Produktami i Regulaminem,
  3. wskazówek dotyczących sposobu i zakresu wykonywania poleceń.
 10. Wyłącza się zastosowanie art. 76 112 k.c. do niniejszego Regulaminu.


6 § Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy polskie, w tym Kodeksu Cywilnego. W przypadku uczestnictwa w Programie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, do ich praw i obowiązków nie mają zastosowania przepisy o umowie agencyjnej.
 2. Dla skutecznego złożenia wszelkich oświadczeń woli, notyfikacji, zawiadomień oraz treści o jakich mowa w §5 ust. 6 Regulaminu wystarczające jest zachowanie formy dokumentowej, w tym formy elektronicznej (e-mail).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2020.
 4. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu, o czym zawiadamia Partnera, np. poprzez e-mail. Przepisy §3 ust. 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: hello.sooye@gmail.com
 6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.suski.com.pl
 7. W razie powstania sporu pomiędzy Organizatorem i Partnerem sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd właściwości miejscowej Organizatora.